Kategoria: Myślenie i inteligencja

NA TEMAT MYŚLENIA

Sąd Tomka oddaje niektóre z poglądów na temat myślenia: istnieje ścisły związek między myśleniem a procesami zachodzącymi w mózgu. Jeśli myśli zgod­ne są z faktami, można je w wyobraźni wizualizować, a wyrażone – przekazać i zaobserwować. Wynika z tego, że przynajmniej pod jednym oczywistym wzglę­dem różnimy się od zwierząt i robotów: nie tylko myślimy, ale myślimy o wła­snym myśleniu i świadomie je kontrolujemy. Introspekcja nie musi wyraźnie i dokładnie uświadomić nam, co robimy, kiedy myślimy, pozwala nam jednak poddać myślenie badaniu, dowiedzieć się o nim czegoś więcej i – miejmy nadzie­ję – doskonalić je. Od setek lat bada się umysł, czynności mentalne i ich formo­wanie. Wciąż brakuje odpowiedzi ostatecznych, wiemy jednak coraz więcej o na­turze myślenia i o tym, jak rozwijać je u dzieci.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

WIEDZ O MYŚLENIU

Nasza wiedza o myśleniu pochodzi z dwóch odmiennych tradycji naukowych: filozoficznej i psychologicznej. Dla filozofów umysł był siedliskiem myśli, a ide­ałem pedagogicznym zajmowanie się myśleniem. Filozofia podkreślała znacze­nie badań nad myśleniem krytycznym poprzez analizę rozumowania i za pomocą narzędzi logicznych. Psychologowie badali mechanizmy umysłu. Zwłaszcza psy­chologowie poznawczy skłonni byli kłaść nacisk na myślenie twórcze, na to, jak umysł tworzy nowe koncepcje. W myśleniu widoczne są aspekty krytyczne i twórcze. Występują przy okazji każdej czynności formułowania i rozwiązywania problemów, podejmowania de­cyzji, ozumienia. Dzięki myśleniu odkrywamy znaczenia.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

CZYNNOŚĆ ŚWIADOMA

Po większej części myślenie to czynność świadoma, co wcale nie znaczy, że nie może przebiegać poza świadomością. Ma charakter osobisty i jednostkowy, ale nie biegnie w od­osobnieniu; pośredniczą w nim inne osoby. Nie jesteśmy samotnikami w pance­rzu własnych myśli. Myślenie zachodzi w kontekście społecznym, wpływa na nie i nadaje mu kształt kultura i środowisko. Zwłaszcza uczenie się myślenia nie jest możliwe w izolacji. Myślące dziecko jest istotą społeczną.Ale od otoczenia społecznego ważniejszy jeszcze jest kontekst fizyczny. Myślenie jest możliwe dzięki warunkom fizjologicznym; wiele dowiedzieliśmy się o myśleniu z najnowszych badań nad mózgiem. Neurochirurgia bardzo posunęła naprzód naszą wiedzę o fizjologii myślenia i podsunęła wiele interesujących koncepcji ludzkiej inteligencji. Im więcej wiadomo o biologii mózgu, tym sku­teczniej można rozwijać potencjał umysłowy i władze poznawcze.

 

 

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

POSZUKIWANIE PRAW

Początkowo psychologowie poszukiwali ogólnych praw rządzących funkcjo­nowaniem umysłu na wzór wielkich filozofów, którzy dociekali najogólniejszych praw logiki, rozumowania i etyki. Szukali więc uniwersalnych prawidłowości występujących w rozwoju poznawczym i zdobywaniu wiedzy. Jeden z pionierów psychologii, Francis Galton (1822-1911), interesował się szczególnie wybitnymi uzdolnieniami, co doprowadziło go do opracowania statystycznych metod klasy­fikowania ludzi w zależności od ich fizycznych i umysłowych możliwości. Pozwo­liło mu to stwierdzić związek między pochodzeniem a wybitnym rozwojem umy­słu. Wyprowadził dwa prawa: wybitne uzdolnienia są wrodzone, a wybitny umysł jest wybitny pod każdym względem.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

MIMO WIELI MODYFIKACJI

Mimo wielu modyfikacji dokonanych przez następne pokolenia psychologów te dwa prawa stały się fundamentem dla trady­cyjnej koncepcji inteligencji jako właściwości mózgu i jej wrodzonego charakte­ru, przynajmniej w zakresie inteligencji ogólnej.Przyjmując, że inteligencja jest w przeważającym zakresie wrodzona, czy starania, aby rozwinąć wydolność intelektualną mają jakikolwiek sens? Czy można mieć nadzieję, że poprawi się proces myślenia dziecka, jeśli nie ma ono wrodzonych predyspozycji? Alfred Binet (1857-1911) uważał, że można. Binet skonstruował pierwsze we Francji testy umysłowe, zwane potem testami ilorazu inteligencji. Widział w nich praktyczne narzędzie, które pozwoli rozpoznać dzie­ci opóźnione umysłowo i odpowiednio do tego nauczać.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

KRYTYCZNE STANOWISKO

Zapewne byłby niemile zaskoczony, gdyby zobaczył, że pojęcie ilorazu inteligencji umocniło tradycyjne poglądy na inteligencję. Krytycznie odnosił się do opinii, że inteligencja jednost­ki jest własnością stałą i nie można zmienić jej na korzyść. Uważał, że należy przeciwstawić się tak bezwzględnemu i bezpodstawnemu pesymizmowi.Binet szczególnie krytycznie traktował stanowisko takich psychologów, jak Charles Spearman (1863-1945), według których myślenie jest funkcją jedynego czynnika – inteligencji. Dowodził, że w grę wchodzi wiele drobniejszych czynni­ków, w rodzaju uwagi, obserwacji, rozróżniania, pamięci, osądu. Wszystkie je można wyćwiczyć i uczynić człowieka bardziej inteligentnym. Nie ważne są zdol­ności umysłowe, z którymi przychodzimy na świat, ale sposób ich wykorzystania i kształtowania.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

PRZYKŁAD METODY

Dzieci powinny nauczyć się, jak się uczyć. W tym celu Binet radził skorzystać z czegoś, co na obszarze aktywności poznawczej odpowiadałoby wy­chowaniu fizycznemu – systemowi szkolenia nazwanego „umysłową ortopedią”. System składał się ze specjalnych ćwiczeń wzmacniających uwagę, pamięć, per­cepcję, wynalazczość, analizę, wnioskowanie i wolę.Przykładem metody Bineta mogą być jego starania, żeby poprawić pamięć krótkotrwałą w grupie dzieci umysłowo upośledzonych. Doprowadził do tego, że dwie trzecie grupy zapamiętywało dziewięć obiektów po kilku sekundach obser­wacji. Wizytujący szkołę notable byli pod wrażeniem, spróbowali sami, ale z gor­szym wynikiem. Nie wzięli pod uwagę, że dzieci przeszły wcześniej intensywny trening i – co dla Bineta było czynnikiem decydującym w procesie dydaktycznym miały ogromną motywację.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.

W ODPOWIEDNIEJ MOTYWACJI

Binet wierzył, że przy odpowiedniej molywacji dzieci mogą nauczyć się myśleć inteligentniej. Jak na ironię, Binet jest wvórcą pierwszych testów umysłowych i jednocześnie pionierem specjalnych kursów rozwoju myślenia. Debaty, które rozpoczął, toczą się do dziś.Jednym z najważniejszych argumentów przeciwko specjalnemu kształceniu myślenia jest twierdzenie, że inteligencja jest przede wszystkim wrodzona, więc szanse zmodyfikowania jej są nieduże. Hans Eysenck był na przykład przekonany, że inteligencja jest w 80% dziedziczna, a w 20% zależna od środowiska i wychowa­nia. Także Artur Jensen uważał, że niskie osiągnięcia intelektualne są głównie uwarunkowane genetycznie i że iloraz inteligencji da się zmienić najwyżej o kilka punktów.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.